งานบริการของเรา

Telesale & Telemarketing

          เรายินดีดูแลบริการให้กับท่านด้วยทีมงานที่มากประสบการณ์มากกว่า 15 ปี และมีทีมงานที่มีความชำนาญสูงในการให้ข้อมูลหลากหลายผลิตภัณฑ์ เรามีความพร้อมในทุกๆด้านทั้งเทคโนโลยี กระบวนการทำงาน และบุคลากร เรามีศักยภาพในการให้บริการทั้งในองค์กรภาคเอกชนและรัฐวิสาหกิจทั้งขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ เรามีความเชี่ยวชาญในการจัดระบบ Telemarketing ให้เหมาะกับธุรกิจแต่ละรายเรามั่นใจว่าบริการของเราสามารถตอบโจทย์ให้กับท่านได้อย่างแน่นอน

 • Direct-response : แนะนำสินค้า บริการ สานความต้องการ ตอบสนอง ลูกค้าเป้าหมายเฉพาะ พิเศษ เจาะจง ต่อเนื่อง รายบุคคล ไม่เกิดความผิดพลาดในการขายและการบริการ ติดตาม ประสานงานลูกค้า ภายใต้การตลาดและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง ผ่านเครื่องมือที่ลูกค้าใช้งานทั้ง โทรศัพท์, E-Mail, เข้าพบตามนัดหมาย, สร้างบริการเฉพาะเจาะจงเพื่อความแตกต่าง

 • SMS, MMS, Direct Service, E-Mail : ถึงกลุ่มเปล้าหมาย สามารถแบ่งกลุ่ม พื้นที่ รายได้ Life Style  ของลูกค้าที่คุณต้องการ เจาะจงถึงมือถือรายบุคคลโดยตรง

 • โฆษณาออนไลน์ : เข้าถึงรวดเร็วตรงกลุ่มเป้าหมาย ก้าวสู่ยุคดิจิตอลเกตเวย์ Social Media Marketing, Viral Marketing,     Line & Facebook Community

 • Hot line center (7/24) : ทั้งรูปแบบในเวลาทำการ หรือ โอนสายหลังเวลาทำการเข้ามายังทีมงานรับรองลุกค้า

 • Event marketing : จัดกิจกรรมเฉพาะกลุ่มเป้าหมาย มู่งสู่การปิดการขายสินค้าโดยตรงแบบรายต่อราย

 • Contact Management : ระบบบบันทึการทำงานของลูกค้า ข้อมูลการดำเนินการ การนำเสนอขาย ใบราคา การสั่งซื้อ นัดหมายลูกค้า พัฒนาไปสู่การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าต่อเนื่อง

 • Voice Record : ระบบบันทึกเสียงสนทนา เพื่อการพัฒนาการขาย และการเพิ่มศักยภาพของทีมขาย

 • Training & Caching : ประสบการณ์กับการเรียนรู้ ที่สานให้ทีมขายสู่มืออาชีพด้วยทีมงานมากประสบการณ์

 • CRM Program : การคัดเลือกลูกค้าระดับสูง ด้วยเงื่อนไขตรงตามต้องการ นำเข้าสู่กระบวนการสร้างสัมพันธ์เชิงลึกและต่อเนื่อง เพื่อให้สินค้าและบริการของเราเป็นหนึ่งในใจลูกค้า ให้บริการตอบสนองความต้องการลูกค้าแต่ละราย จับคู่เจ้าหน้าที่ขายที่ตรงตามสไตล์ลูกค้า ศักยภาพทางการขายที่เหนือกว่าคู่แข่งทำได้ง่ายกว่าไม่ยุ่งยาก

 • Increase Sale Program : จัดทำแผนการขายเฉพาะช่วงเวลา เทศกาล นอกเหนือจากการขายปกติ ด้วยการสร้างสรรค์ และ ตอบสนองไลฟ์สไตล์ลูกค้า

 • Streamline process : การตรวจสอบกระบวนการ ลดขั้นตอน ความซับซ้อน เพื่อความรวดเร็ว ตอบสนองชีวิตและความเร่งรีบของลูกค้า ถูกต้องและเร็วกว่าย่อมได้เปรียบเสมอ

 • Analysis & Report : การเชื่อมโยงตัวเลข ด้วยความสัมพันธ์ที่ถูกต้อง ให้ศักยภาพทางการขายได้ตามเป้าหมาย ไม่หลงทาง หรือ กำหนดกลยุทธ์เกินความจำเป็น